•  
  •  
  •  

Europa. Russia. S.Pietroburgo. Peterhof. Sala da pranzo


  •  
  •  
  •